Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De organisatie: Mathmind.
b. Opdrachtgever: De student of de leerling die begeleiding, bijles, training of een cursus ontvangt. In het geval van een minderjarige, betreft de opdrachtgever de ouder/begeleider of andere bij wet voor die leerling gemachtigd persoon.
c. Activiteit: alle werkzaamheden zoals vermeld bij inschrijfnummer K.v.K. die als dienst door de organisatie worden aangeboden en uitgevoerd.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de organisatie. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen bij overeenkomst worden afgesproken.

Artikel 3 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst huiswerkbegeleiding/studiebegeleiding
3.1 Een overeenkomst is nooit langer dan de eerstvolgende afgesproken bijles, zij komt tot stand door mondelinge en schriftelijke afspraak.
3.2. Geplande bijlessen dienen minimaal 24 uur voor aanvang worden afgezegd, anders kan de bijles toch in rekening worden gebracht (in gevallen van overmacht zijn uitzonderingen mogelijk).
3.2.1. In het geval dat de docent niet in staat is de bijles te geven, dan zal de bijles worden verplaatst of worden geannuleerd. Indien mogelijk zal er een vervanger worden ingezet.

3.3. Groepsbijles
3.3.1. Groepen dienen door de studenten/leerlingen zelf te worden samengesteld.
3.3.2. In het geval van groepsbijles zijn de prijzen anders dan bij individuele bijlessen. Zij zijn afhankelijk van de groepsgrootte: Hoe groter de groep, hoe lager de kosten per individu.
3.3.3. In het geval van niet opdagen van één van de leden van vooraf afgesproken groepsbijles, zijn de wel aanwezige leden verantwoordelijk het bedrag te betalen dat overeenkomt met het daadwerkelijke aantal leden tijdens de groepsbijles. Daarnaast zijn de leden die niet op zijn komen dagen verantwoordelijk hun deel van het bedrag te betalen dat overeenkomt met de oorspronkelijk afgesproken groepsgrootte.

Artikel 4 Vergoeding
4.1 De tarieven van de verschillende door Mathmind verleende diensten worden elk jaar op 1 Januari vastgesteld voor het navolgende kalenderjaar.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
5.1 Elke bijles dient voor het einde van deze bijles betaald te worden: dit kan d.m.v. overboeking vooraf, het voldoen van betaalverzoek, contante betaling of pinnen op het bijles instituut zelf.
5.2 In geval van niet tijdige betaling is de contractant in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, tot aan de datum van betaling aan de organisatie, is de contractant over het uitstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, als bedoeld in art. 6:120 BW. Tevens wordt een bedrag van € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht voor het verzenden van een aanmaning.
5.3 Voordat een persoon al zijn/haar achterstallige betalingen heeft gedaan kan hij/zij geen bijlessen meer genieten.

Artikel 6 Verplichtingen van de student/leerling
6.1 De leerling is verplicht om zich aan de algemene afspraken te houden. De organisatie houdt zich het recht voor om deze te allen tijde aan te passen.

Artikel 7 : Verplichten nog niet nader bepaald

Artikel 8 Verplichtingen van de organisatie
8.1 De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de student/leerling en de contractant overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.
8.2 De organisatie heeft een inspanningsverplichting jegens de student/leerling en de contractant.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Mathmind is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vorm- of drukfouten en/of uit het onrechtmatig gebruik van het studiemateriaal.
9.2 Mathmind is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.
9.3 Mathmind sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, tenzij de opdrachtgever bewijst dat enigerlei schade is ontstaan ten gevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid zijdens Mathmind.

9.4 Mathmind aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever.
9.5 Mathmind is nimmer aansprakelijk voor schoolprestaties of -resultaten.
9.6 De eventuele aansprakelijkheid van Mathmind is beperkt tot de omvang van het voor de uitvoering van haar opdracht in de overeenkomst opgenomen bedrag.

Artikel 10 – Vrijwaring
10.1 Opdrachtgever vrijwaart Mathmind voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
10.2 Indien Mathmind door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Mathmind zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Mathmind, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mathmind komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Intellectuele eigendommen en auteursrechten
11.1 Mathmind behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en ander intellectuele wet- en regelgeving.
11.2 Mathmind behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 12 – Reclamaties en verjaringstermijn
12.1 Klachten over Mathmind en de uitvoering van de overeenkomst dienen door opdrachtgever, binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Mathmind per aangetekende post dan wel doormiddel van versturing van een e-mailbericht met ontvangstbevestiging aan een door Mathmind aangegeven e-mailadres.
12.2 De opdrachtgever dient Mathmind steeds in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en dient daarbij zijn volledige medewerking te verstrekken.
12.3 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die Mathmind daardoor heeft moeten maken, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de opdrachtgever.
12.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mathmind en de door Mathmind bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13 – Gebruik van naam en/of beeldmerk van Mathmind
13.1 De naam Mathmind en alle overige aan Mathmind gelieerde, of redelijkerwijs te liëren namen/(beeld-)merken mogen slechts na schriftelijke toestemming door opdrachtgever gebruikt worden in (reclame-) uitingen.
13.2 Alle correspondentie tussen Mathmind en opdrachtgever is van vertrouwelijke aard mag zonder toestemming niet worden gepubliceerd

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden betreffende deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst.
14.2 Geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter die verbonden is aan de rechtbank Maastricht.