Privacy statement

Mathmind, gevestigd aan Proosdijweg 23-B 6214RJ te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sjuup Rekko is de functionaris gegevensbescherming van Mathmind. Hij is te bereiken via info@mathmind.nl.

Privacystatement
MathMind acht het van groot belang dat de persoonlijke data die door u wordt verschaft met zorg wordt behandeld. Ook vinden we het belangrijk u te informeren over hoe wij met uw data omgaan, en u de keuze te bieden hoe uw persoonlijke data wordt gebruikt. Wij adviseren u daarom om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. In deze verklaring staat onder andere welke gegevens verzameld worden, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe deze gegevens worden beschermd.

Inhoud

  1.  Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
  2.  Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
  3.  Wat zijn uw rechten?
  4.  Over dit privacystatement

1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Om u goed van dienst te zijn en om zo efficiënt en effectief mogelijk te werk te kunnen gaan, verwerkt MathMind uw persoonsgegevens.

1.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: NAW-gegevens en contactgegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van als u het online contact-, aanmeldings- of intakeformulier invult. Ook als u de website van MathMind bezoekt, verstrekt u in sommige gevallen persoonsgegevens; in de vorm van een IP-adres bijvoorbeeld.

1.2 Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we (online)contact hebben.

1.3 Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
MathMind verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  •  Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de dienstverlening, voor het onderhouden van de relatie met klanten en bijlesgevers, en voor het afhandelen van financiële transacties.
  •  Wij gebruiken persoonsgegevens van klanten voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten en bijlesgevers verbeteren.

2. Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Op onderstaande wijze behandelen wij uw persoonsgegevens.

2.1 Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

2.2 Uw persoonsgegevens binnen MathMind
Voor de doeleinden waarvoor MathMind uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan, en voor een efficiënte bedrijfsvoering centraal worden verwerkt door, medewerkers van MathMind.

2.3 Wat doen we bij fraude en misbruik?
Bij fraude of misbruik kan MathMind uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Het kan bijvoorbeeld gaan om IP-adressen van websitebezoekers.

2.4 Veilig en vertrouwelijk
MathMind zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Al onze medewerkers gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

2.5 Bewaartermijn persoonsgegevens
MathMind bewaart persoonsgegevens liever niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking van die gegevens. Van (potentiële) bijlesnemers bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 2 jaar. Zodoende is, na een periode waarin er geen bijles wordt afgenomen, een eventuele herinschrijving veel sneller te doorlopen. Van (potentiële) bijlesgevers bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 5 jaar. Wanneer u gedurende deze periode niet actief bent geweest of op een andere manier kenbaar heeft gemaakt in ons systeem te willen blijven, zullen wij de gegevens automatisch verwijderen. Indien u uw persoonsgegevens eerder wil laten verwijderen kan dat per mail aan ons kenbaar worden gemaakt. In sommige gevallen is het zo dat wij persoonsgegevens wettelijk langer moeten bewaren dan bovengenoemde periodes; bijvoorbeeld wegens de administratieve bewaarplicht. In dergelijke gevallen zullen wij persoonsgegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn verwijderen.

3. Wat zijn uw rechten?
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. Ook kunt u ze laten corrigeren als ze niet juist zijn. Daarnaast kunt u uw gegevens door ons laten verwijderen.

3.1 Wilt u uw persoonsgegevens inzien?
Bent u klant of bijlesgever van MathMind en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. U stuurt uw verzoek, samen met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs, naar:

MathMind
Proosdijweg 23-B
6214 RJ Maastricht
info@mathmind.nl

3.2 Wilt u uw persoonsgegevens corrigeren?
Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u MathMind vragen om deze gegevens aan te passen. Dit noemen we het ‘Recht van correctie’. U kunt uw wijzigingen doorgeven via info@studentsplus.nl.

3.3 Wilt u uw persoonsgegevens verwijderen?
Stuur een mail naar: info@studentsplus.nl. Vervolgens zullen uw gegevens zo snel mogelijk, wanneer er geen wettelijke verplichtingen meer zijn om uw gegevens te bewaren, uit het systeem verwijderd worden. Naast de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven via het dashboard, kunt u ook een schriftelijk verzoek om verwijdering sturen. U dient dan een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen.

4. Over dit privacystatement

4.1 Toepasselijk recht en geschillen
Op dit privacystatement is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze verklaring moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter: de rechtbank van Maastricht.

4.2 Vindplaats en wijziging
MathMind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste wijziging was op 17 december 2019. De meest recente versie vindt u altijd op www.mathmind.nl.

4.3 Vragen
Heeft u na het lezen van dit privacystatement nog vragen over hoe wij persoonsgegevens gebruiken en verwerken? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@mathmind.nl